Misja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach został utworzony uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015r, dzięki czemu placówka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2015r.  Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC – świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wisznice oraz Gminą Rossosz, z usług Domu mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Rossosz.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w środowisku jego uczestników.

Do priorytetowych kierunków działań należą:

Na dzień dzisiejszy dysponujemy 20 miejscami statutowymi dla osób z zaburzeniami psychicznych, w szczególności:

  1. typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych
  2. typ B - dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim , znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne
  3. typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Podstawą przyjęcia do ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach. Aby uzyskać decyzję należy złożyć w GOPS wymagane dokumenty:

  1. wniosek o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny (wzór do pobrania);
  2. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS (wzór do pobrania);
  3. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (wzór do pobrania);

Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania odpłatności i ich wysokość regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu