Misja

??rodowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach zosta?? utworzony uchwa??? Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 pa??dziernika 2015r, dzi?ki czemu plac??wka rozpocz???a dzia??alno??? 1 grudnia 2015r.  Jest to dzienny o??rodek wsparcia dla os??b z zaburzeniami psychicznymi typu ABC ?? ??wiadczeniami swymi obejmuje mieszka??c??w Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomi?dzy Gmin? Wisznice oraz Gmin? Rossosz, z us??ug Domu mog? korzysta? r??wnie?? mieszka??cy Gminy Rossosz.

Celem ??rodowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiej?tno??ci samodzielnego ??ycia, podniesienie poziomu zaradno??ci ??yciowej, sprawno??ci psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w ??rodowisku jego uczestnik??w.

Do priorytetowych kierunk??w dzia??a?? nale???:

Na dzie?? dzisiejszy dysponujemy 20 miejscami statutowymi dla os??b z zaburzeniami psychicznych, w szczeg??lno??ci:

  1. typ A - dla os??b przewlekle psychicznie chorych
  2. typ B - dla os??b upo??ledzonych umys??owo w stopniu g???bokim , znacznym i umiarkowanym, a tak??e os??b z lekkim upo??ledzeniem umys??owym, gdy jednocze??nie wyst?puj? inne zaburzenia, zw??aszcza neurologiczne
  3. typ C - dla os??b wykazuj?cych inne przewlek??e zaburzenia czynno??ci psychicznych, kt??re zgodnie ze stanem wiedzy medycznej s? zaliczane do zaburze?? psychicznych, z wy???czeniem os??b czynnie uzale??nionych od ??rodk??w psychoaktywnych.

Podstaw? przyj?cia do ??DS jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej w Wisznicach. Aby uzyska? decyzj? nale??y z??o??y? w GOPS wymagane dokumenty:

  1. wniosek o skierowanie do ??DS na pobyt dzienny (wz??r do pobrania);
  2. za??wiadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskaza?? do uczestnictwa w zaj?ciach ??DS (wz??r do pobrania);
  3. za??wiadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatr? lub lekarza neurologa, o wyst?puj?cych zaburzeniach psychicznych (wz??r do pobrania);

Pobyt w Domu jest odp??atny. Zasady ustalania odp??atno??ci i ich wysoko??? reguluj? przepisy ustawy o pomocy spo??ecznej.

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu