Oferta

??rodowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach oferuje us??ugi ukierunkowane na aktywizacj? spo??eczn? i zawodow? os??b z zaburzeniami psychicznymi, w tym os??b z niepe??nosprawno??ci?, w celu przygotowania i zaadoptowania ich do samodzielnego ??ycia w spo??eczno??ci lokalnej, a tak??e ewentualnego podj?cia zatrudnienia. Wszelkie dzia??ania, dostosowane s? do potrzeb, mo??liwo??ci i potencja??u uczestnik??w. Ka??dy z nich ma opracowany indywidualny program wspieraj?co-aktywizuj?cy, oparty o diagnoz? potrzeb i mo??liwo??ci, co warunkuje udzia?? ka??dej osoby w danym rodzaju i formie zaj??.

??DS w Wisznicach ??wiadczy nast?puj?ce us??ugi spo??eczne:

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu