Pracownia artystyczna

W ramach pracowni prowadzone s? zaj?cia z zakresu multimedi??w, muzykoterapii i biblioterapii.

W ramach zaj??  komputerowych uczestnicy ??rodowiskowego Domu Samopomocy nabywaj? umiej?tno??ci korzystania komputer??w, urz?dze?? peryferyjnych, oprogramowania  oraz Internetu.

Zaj?cia muzyczne rozwijaj? przede wszystkim zainteresowanie ??piewem i ta??cem, a poprzez biblioterapi? rozbudzane jest zainteresowanie literatur?, ?wiczenie i utrwalenie umiej?tno??ci czytania oraz poprawnej mowy. Dzia??ania ukierunkowane s? na otwieranie si? uczestnik??w na otaczaj?cy ??wiat, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, rozw??j emocjonalny, duchowy oraz nabywanie i doskonalenie umiej?tno??ci komunikowania si? z innymi przy u??yciu r????nego rodzaju medi??w.
ŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu