Pracownia gospodarstwa domowego

G????wnym celem zaj?? jest nabywanie, podtrzymywanie i doskonalenie umiej?tno??ci z zakresu czynno??ci dnia codziennego, takich jak: wyb??r i zakup odpowiednich produkt??w spo??ywczych, przygotowywanie prostych posi??k??w, gotowanie, nakrywanie do sto??u i sprz?tanie. Do dyspozycji uczestnik??w jest sprz?t AGD, z kt??rego obs??ug? musz? si? zapozna?, zgodnie z przepisami BHP i PPO??. W ramach trening??w kulinarnych uczestnicy ucz? si? przygotowywa? przetwory, desery oraz piek? ciasta.

Samodzielnie wykonywane posi??ki, wsp??lna konsumpcja pozytywnie wp??ywaj? na samopoczucie uczestnik??w ?? s? ??r??d??em satysfakcji, podnosz? poczucie w??asnej warto??ci, wzmacniaj? wiar? we w??asne mo??liwo??ci, ucz? odpowiedzialno??ci i zaradno??ci ??yciowej oraz wsp????dzia??ania w grupie.

Codzienne przygotowywany jest ciep??y posi??ek dla wszystkich uczestnik??w ??DS.
ŚDS WiszniceŚDS Wisznice

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu