Pracownia manualna

Zaj?cia z zakresu plastyki, r?kodzie??a artystycznego oraz sztuk u??ytkowych, ukierunkowane na rozwijanie kreatywno??ci, samodzielno??ci, doskonalenia motoryki ma??ej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaspokojenie potrzeb samorealizacji. 
Wykonujemy tu prace takie jak: ozdoby ??wi?teczne, malowanie farbami, prace z wykorzystaniem drewna lub sklejki, decoupage, scrapbooking i wiele innych.

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu