??Rozw??j infrastruktury us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice?

Tytu?? projektu: ??Rozw??j infrastruktury us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice?

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojew??dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dzia??anie: 13.2 Infrastruktura us??ug spo??ecznych

Warto??? Projektu: 535 382,68 z??

Koszty kwalifikowane projektu: 528 182,27 z??

Kwota dofinansowania: 342 332,76 z??

Cel g????wny:  zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako??ci us??ug spo??ecznych w gminie Wisznice poprzez wsparcie infrastruktury do ich sprawnego i efektywnego ??wiadczenia.

Cele szczeg????owe: zapewnienie odpowiednich warunk??w do ??wiadczenia wysokiej jako??ci aktywizacji spo??eczno-zawodowej w gminie Wisznice, dostosowanie oferty us??ug spo??ecznych do potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorc??w, rozw??j ??rodowiskowych form wsparcia dla os??b z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznice.

Najwa??niejsze zadania: zakup wyposa??enia ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach (meble, sprz?t ICT/RTV i AGD, sprz?t do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej), modernizacja ??azienek, wymiana o??wietlenia na energooszcz?dne, zakup i monta?? klimatyzacji oraz zagospodarowanie terenu wok???? budynku ?? wykonanie utwardze??, nasadzenia zieleni, budowa os??ony ??mietnika i zadaszenia na rowery, instalacja monitoringu oraz budowa altan rekreacyjnych.

Przewidywane produkty i rezultaty:

  1. Liczba wspartych instytucji ??wiadcz?cych ??rodowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania ?? 1 szt.

  2. Liczba przebudowanych obiekt??w ??wiadcz?cych us??ugi aktywizacji spo??eczno-zawodowej ?? 1 szt.

  3. Rzeczywista liczba u??ytkownik??w us??ug aktywizacji spo??eczno-zawodowej ??wiadczonych we wspartych obiektach: 20 os??b

  4. Potencjalna liczba u??ytkownik??w us??ug aktywizacji spo??eczno-zawodowej ??wiadczonych we wspartych obiektach: 30 os??b

www.mapadotacji.gov

 

<<< Wróć
04 Lipiec 2018

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu