??Termomodernizacja budynk??w u??yteczno??ci publicznej na terenie Gminy Wisznice?

 

Tytu?? projektu: ??Termomodernizacja budynk??w u??yteczno??ci publicznej na terenie Gminy Wisznice?

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Wojew??dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Dzia??anie: Efektywno??? energetyczna sektora publicznego

Warto??? Projektu: 2 465 365,54 z??

Koszty kwalifikowane projektu: 1 749 920,03 z??

Kwota dofinansowania: 1 487 432,02 z??

Cel g????wny: poprawa efektywno??ci zarz?dzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Wisznice poprzez termomodernizacj? oraz zastosowanie instalacji odnawialnych ??r??de?? energii.

Najwa??niejsze zadania: g???boka termomodernizacja (ocieplenie ??cian, strop??w i stropodach??w, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacji elektrycznej o??wietleniowej, monta?? zestaw??w solarnych do przygotowania c.w.u.) budynk??w: OSP i ??DS na Wygodzie, Szko??y Podstawowej w Polubiczach Wiejskich, przedszkola w Wisznicach.

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Dodatkowa zdolno??? wytwarzania energii cieplnej ze ??r??de?? odnawialnych ?? 0,19 MWt.

 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE ?? 5 szt.

 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynk??w ?? 3 szt.

 4. Powierzchnia u??ytkowa budynk??w poddanych termomodernizacji ?? 3 010,00 m2.

 5. Ilo??? zaoszcz?dzonej energii cieplnej ?? 3 936,55 GJ/rok

 6. llo??? zaoszcz?dzonej energii elektrycznej ?? 23,79 MWh/rok

 7. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy ?? 1 etat

 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystuj?cych OZE ?? 275,38 MWht/rok

 9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytw??rczych instalacji wykorzystuj?cych OZE ?? 275,38 MWht/rok

 10. Szacowany roczny spadek emisji gaz??w cieplarnianych ?? 322,15 tony r??wnowa??nika CO2 (CI 34)

 11. Zmniejszenie rocznego zu??ycia energii pierwotnej w budynkach publicznych ?? 1 117 278,12 kWh/rok (CI 32)


 


 

<<< Wróć
04 Lipiec 2018

Lokalizacja

??rodowiskowy Dom Samopomocy mie??ci si? w wyremontowanym budynku by??ego Urz?du Gminy.

Adres

??rodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu