Deklaracja dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wisznicach

 

Dostępność cyfrowa

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sdswisznice.pl oraz www.sdswisznice.e-bip.eu 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach (w skrócie ŚDS w Wisznicach)

 • Telefon: +48 833436281,+48 517164174
 • E-mail: sdswisznice@interia.pl 
 • Adres korespondencyjny: Wygoda 10, 21-580 Wisznice

 

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data ostatniej  aktualizacji: 2021

 

Strona internetowa www.sdswisznice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • na stronie jest wyszukiwarka treści,
 • możliwość powiększania liter,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Strona internetowa www.sdswisznice.e-bip.eu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2022

Data ostatniej  aktualizacji: 2022

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,
 • wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,
 • wyszukiwarkę i mapę strony,
 • wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,
 • przy powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony,
 • wersję tekstową nie zawierającej żadnych grafik,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
 • możliwość powiększania liter.

Strona nie posiada:

 • tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,
 • nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,
 • informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika ŚDS w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.03.2023r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz –  tel. +48 508722782, e-mail: promanowicz@wisznice.pl 

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. +48 517164174. Osobą kontaktową jest: Marta Żukowska e-mail: sdswisznice@interia.pl 

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba ŚDS w Wisznicach – Wygoda 10, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym siedzibę ma ŚDS ma dwie kondygnacje. ŚDS zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Przed budynkiem jest parking z dużą liczbą miejsc parkingowych. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się wiata na rowery. Przy wejściu do budynku znajdują się tablice informacyjne a na budynku duże czytelne logo. Teren przed budynkiem i wejście do budynku pozbawione są barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajdują się schody (nie są oznaczone kontrastowo). Na klatce schodowej znajduje się tabliczka wyznaczająca kierunek do ŚDS. Przy schodach po lewej stronie znajduje się platforma windowa, którą można dostać się na pierwsze piętro. Platforma nie jest wyposażona w ekran dotykowy i nie posiada przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do pomieszczeń ŚDS jest oznaczone tabliczką informacyjną. Na korytarzu nie ma tablic informacyjnych, natomiast każde pomieszczenie jest czytelnie oznaczone. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. ŚDS posiada trzy toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Wszyscy pracownicy ŚDS w Wisznicach są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. Ponadto pracownicy są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji. 

Jeśli jest taka potrzeba placówka zapewnia usługę asystenta osoby z niepełnosprawnością. 

ŚDS zapewnia pokój „cichej obsługi”.

W ŚDS w Wisznicach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

ŚDS nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

ŚDS poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

 • Telefonu: +48 833436281,+48 517164174
 • e-mail: sdswisznice@interia.pl
 • wiadomości SMS/MMS: +48 517164174
 • korespondencja pisemna na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach, Wygoda 10, 21-580 Wisznice
Skip to content