O nas

ŚDS Wisznice

o nas

Nasza Misja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach został utworzony uchwałą Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 października 2015r, dzięki czemu placówka rozpoczęła działalność 1 grudnia 2015r.  Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu ABC – świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wisznice oraz Gminą Rossosz, z usług Domu mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Rossosz.

Celem środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w środowisku jego uczestników.

Do priorytetowych kierunków działań należą:

 • Kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania.
 • Kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych.
 • Rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności.
 • Wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy 20 miejscami statutowymi dla osób z zaburzeniami psychicznych, w szczególności:

 1. typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych
 2. typ B – dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim , znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne
 3. typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Podstawą przyjęcia do ŚDS jest decyzja administracyjna wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wisznicach. Aby uzyskać decyzję należy złożyć w GOPS wymagane dokumenty:

 1. wniosek o skierowanie do ŚDS na pobyt dzienny (wzór do pobrania);
 2. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS (wzór do pobrania);
 3. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych (wzór do pobrania);

Pobyt w Domu jest odpłatny. Zasady ustalania odpłatności i ich wysokość regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

O nas

Nasza oferta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach oferuje usługi ukierunkowane na aktywizację społeczną i zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością, w celu przygotowania i zaadaptowania ich do samodzielnego życia w społeczności lokalnej, a także ewentualnego podjęcia zatrudnienia. Wszelkie działania, dostosowane są do potrzeb, możliwości i potencjału uczestników. Każdy z nich ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący, oparty o diagnozę potrzeb i możliwości, co warunkuje udział każdej osoby w danym rodzaju i formie zajęć.

Celem środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania w środowisku jego uczestników.

ŚDS w Wisznicach świadczy następujące usługi społeczne:

Terapia Zajęciowa
 • pracownia manualna – zajęcia z zakresu plastyki, rękodzieła artystycznego oraz krawiectwa, ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, samodzielności, poczucia estetyki oraz doskonalenia motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • pracownia artystyczna – zajęcia z zakresu multimediów, w tym obsługa komputera oraz innych urządzeń biurowych, internet wraz z prowadzeniem strony internetowej placówki i konta w mediach społecznościowych, fotografia, film, a także zajęcia z zakresu muzykoterapii i biblioterapii; działania ukierunkowane są na otwieranie się uczestników na otaczający świat, zapoznanie z nowoczesnymi technologiami, rozwój emocjonalny, duchowy oraz nabywanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z innymi przy użyciu różnego rodzaju mediów;
 • gospodarstwa domowego – zajęcia z zakresu przygotowywania posiłków, układania jadłospisu, odpowiedniego zachowania przy stole, wzmacniania nawyków higienicznych ukierunkowane na rozwijanie samodzielności i wzmocnienie posiadanych już umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego; w ramach treningu kulinarnego codzienne przygotowywany jest ciepły posiłek dla wszystkich uczestników ŚDS;
Trening Umiejętności Interpersonalnych i Rozwiązywania Problemów

Zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności porozumiewania się, rozpoznawania i wyrażania własnych potrzeb i emocji, rozwijające asertywność i odporność psychiczną, ukierunkowane do przygotowania uczestnika na powrót do samodzielnego i normalnego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Zajęcia Edukacyjne

Działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, ukierunkowane między innymi na rozwijanie świadomo??ci na temat choroby i jej objawów z naciskiem na dawkowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza, a także poszerzanie wiedzy na temat otaczającego świata.

Imprezy, spotkania i wyjazdy integracyjne

Działania ukierunkowane na poznawanie otaczającego świata, nawiązywanie kontaktu z innymi, relaks i wypoczynek, co z jednej strony aktywizuje uczestników i zbli??a ich do społeczności lokalnej, która z kolei zwiększa świadomość i wiedzą na temat chorób psychicznych i niepełnosprawności, ograniczając tym samym izolację i dyskryminację tej grupy.

Terapia Ruchem

Sala terapii ruchem – zajęcia z zakresu aktywizacji i rehabilitacji ruchowej w formie indywidualnej i grupowej, ukierunkowane na poprawę ogólnej kondycji fizycznej i wydolności organizmu, ograniczanie skutków niepełnosprawności, rozładowanie napięcia emocjonalnego oraz relaksacją.

Trening Umiejętności Spędzania Czasu Wolnego

Nabywanie i doskonalenie umiejętności spędzania czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań, rozwój społeczny, edukacyjny i kulturalny.

Aktywizacja zawodowa w kierunku Pomoc Kuchenna i Sprzątaczka

Uczestnicy w ramach treningów gospodarczo-technicznych dbają o porządek i czystość w placówce w formie dyżurów, co wzmacnia systematyczność, obowiązkowość oraz odpowiedzialność; treningi kulinarne służą nauce przygotowywania posiłków, układania jadłospisów z uwzględnieniem doboru odpowiednich produktów, a także nakrycia i podawania do stołu.

Wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych

… konsultacjach lekarskich itp.

Treningi Funkcjonowania w Życiu Codziennym

W tym trening prasowania, prania, budżetowy, higieniczny, samoobsługi i gospodarczo-techniczny – treningi ukierunkowane na kształtowanie i doskonalenie czynności dnia codziennego, których celem jest zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności za siebie w życiu codziennym;

Wsparcie Psychologiczne

Działania ukierunkowane między innymi na pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, nabywanie odporności na stres oraz wzmacnianie pozytywnych społecznie zachowań.

Współpraca z rodzinami/opiekunami

Także innymi jednostkami oraz organizacjami pozarządowymi, realizującymi działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobami niepełnosprawnymi – współpraca z rodzinami/opiekunami ma na celu ujednolicenie działań, w tym przestrzeganie odpowiednich norm i zasad, co w założeniu powinno być kontynuowane w domu po zajęciach, a także poprzez poznanie zwyczajów domowych i potrzeb uczestnika adekwatne przygotowanie programu zajęć; współpraca z innymi placówkami i organizacjami służy przede wszystkim wymianie doświadczeń, a także integracją środowiska, służącą zwiększeniu efektywności realizowanych działań.

o nas

Nasza Kadra

Piotr Romanowicz

Kierownik

Grażyna Wojciechowska

główna księgowa

Marlena Chmiel

psycholog

Karolina Łuczyńska

fizjoterapeuta

Agnieszka Stawecka

instruktor terapii zajęciowej

Marta Żukowska

instruktor terapii zajęciowej

Judyta Kadłubowska

instruktor terapii zajęciowej

Skip to content