Projekty

Tytuł projektu: “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 2 465 365,54 zł 

Koszty kwalifikowane projektu: 1 749 920,03 zł 

Kwota dofinansowania: 1 487 432,02 zł 

Cel główny: poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Wisznice poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze zadania: głęboka termomodernizacja (ocieplenie ścian, stropów i stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o., instalacji elektrycznej oświetleniowej, montaż zestawów solarnych do przygotowania c.w.u.) budynków: OSP i ŚDS na Wygodzie, Szko??y Podstawowej w Polubiczach Wiejskich, przedszkola w Wisznicach.

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,19 MWt.
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 5 szt.
 3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 3 szt.
 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 3 010,00 m2.
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 936,55 GJ/rok
 6. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 23,79 MWh/rok
 7. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 etat
 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok
 9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 275,38 MWht/rok
 10. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 322,15 tony równowa??nika CO2 (CI 34)
 11. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 1 117 278,12 kWh/rok (CI 32)

Tytuł projektu: “Rozwój infrastruktury usług społecznych w gminie Wisznice”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 13.2 Infrastruktura usług społecznych

Wartość Projektu: 535 382,68 zł 

Koszty kwalifikowane projektu: 528 182,27 zł 

Kwota dofinansowania: 342 332,76 zł 

Cel główny:  zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w gminie Wisznice poprzez wsparcie infrastruktury do ich sprawnego i efektywnego świadczenia.

Cele szczegółowe: zapewnienie odpowiednich warunków do świadczenia wysokiej jakości aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Wisznice, dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb obecnych i potencjalnych odbiorców, rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Wisznice.

Najważniejsze zadania: zakup wyposa??enia środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach (meble, sprzęt ICT/RTV i AGD, sprzęt do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej), modernizacja ??azienek, wymiana oświetlenia na energooszczędne, zakup i montaż klimatyzacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku – wykonanie utwardzeń, nasadzenia zieleni, budowa os??ony ??mietnika i zadaszenia na rowery, instalacja monitoringu oraz budowa altan rekreacyjnych.

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy wsparcia w miejscu zamieszkania – 1 szt.
 2. Liczba przebudowanych obiektów świadczących usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – 1 szt.
 3. Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 20 osób
 4. Potencjalna liczba użytkowników usług aktywizacji społeczno-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach: 30 osób

 

Skip to content