Środowiskowy Dom Samopomocy w Wisznicach

                                                                                         


    

Jaki jest nasz cel?

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku jego uczestników. Oferowane wsparcie ukierunkowane jest na zabezpieczenie uczestnikom potrzeb bytowych, edukacyjnych i społecznych. Dom realizuje takie działania jak: terapia zajęciowa w trzech pracowniach (manualnej, artystycznej, gospodarstwa domowego), treningi umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne, terapia ruchowa i wiele innych.

 

Komu pomagamy?

Jest to placówka typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych), typu B (dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim , znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne) oraz typu C (dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych).

 

Co oferujemy podopiecznym?

Dom dysponuje 25 miejscami statutowymi i ma charakter lokalny – świadczeniami swymi obejmuje mieszkańców Gminy Wisznice. Na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wisznice oraz Gminą Rossosz, z usług Domu mogą korzystać również mieszkańcy Gminy Rossosz.
ŚDS prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzina 7.30-15.30. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych, służących rozwojowi osobistemu uczestników Domu, w innych godzinach lub w dni wolne od pracy także poza siedzibą ŚDS, w przypadku wystąpienia okoliczności tego wymagających, służących poprawie funkcjonowania Domu.


ŚDS Wisznice

Nasi partnerzy

Dzięki pomocy poniższych firm i instytucji jesteśmy w stanie zapewnić naszym podopiecznym opiekę na najwyższym poziomie

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Lokalizacja

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w wyremontowanym budynku byłego Urzędu Gminy.

Adres

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wygoda 10
21-580 Wisznice
NIP: 537-263-21-53
REGON: 363114627

Kontakt z nami:
Tel. 83 343 62 81
e-mail: sdswisznice@interia.pl

Mapka dojazdu